پوستـر دیــواری کــاوالــی

پوسـتر دیواری های کاوالـی در واقـع حاصـل خالقیـت طراحـان ایـن گـروه بـرای مخاطبانـی می باشـد کـه بـه خـاص و لوکـس بـودن فضـای زندگـی خـود اهمیـت ویـژه ای می دهنـد. ایـن مجموعـه که از آن چندین آلبـوم تا بـه حال به بـازار عرضـه شـده اسـت تعریفـی کاملـاً متفـاوت بـا آنچـه تــا اکنــون در ذهــن مخاطــب از پوســتر دیواری شــکل گرفتــه اســت را نمایــش میدهــد. درســت بمثابـه یـک اثـر هنـری از یـک طـراح بـر روی دیـوار