کاغــذ دیــواری والِـریـنـا

 مجموعه کاغذ دیواری والرینا، محصولی جدید از تولیدات خانه طراحان هانا می باشد. این گروه از محصولات در واقع تلفیقی از پوستر و کاغذ دیواری است، بدین شکل طرح ها در یک قالب تکرار شونده همانند کاغذ دیواری طراحی شده اند با این اختلاف که دیگر تکرار طرح محدود به اندازه های کوچک نیست و بر اساس طراحی صورت گرفته در قالب یک پوستر دیواری تکرار می شوند 

بیشتر این محصولات از طراحی های ساده برخوردار بوده و یا دارای طرح های مکمل، جهت حفظ هارمونی محیط هستند